ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αυτενεργώ (Γυμνάσιο και Λύκειο) μετά από σχετική απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων και των δυο σχολείων( Πράξη 8 Σ.Δ. Γυμνασίου και Πράξη 6 του
Σ.Δ. Λυκείου) θα πραγματοποιήσουν από κοινού τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Πήλιο και επιστροφή στο Άργος σύμφωνα με τις Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-02-2020
Φ.Ε.Κ.456/τ.Β΄/13-02-20, Φ.Ε.Κ. 1011/Β/04-03-2022 και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 13654/ 2022.

Pilio.govgr_document (1)