Δημοτικό

Η μάθηση χτίζεται εδώ

Το Δημοτικό σχολείο αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξη των μαθητών. Έχει ως στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εφαρμόζονται εκπαιδευτικές καινοτομίες, οι οποίες κάνουν το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο, δημιουργικό και αποδοτικό.

Στο αυτενεργώ προσφέρουμε παιδεία και μόρφωση υψηλής επιστημονικής στάθμης, με στόχο να καταστήσουμε τους μαθητές μας άτομα ολοκληρωμένα, δημιουργικά και ισορροπημένα.

 • Επιλεγμένοι δάσκαλοι εφαρμόζουν πρότυπα και πρωτότυπα προγράμματα διδασκαλίας και σπουδών με στόχο τη μετάδοση γνώσεων και την ένταξη των μαθητών από την Α' Δημοτικού στη σωστή διαδικασία της μάθησης.
 • Με σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και μεθόδους διδακτικής εισάγουμε το μαθητή βήμα - βήμα στην πρώτη ανάγνωση, γραφή και αρίθμηση και παρέχουμε ποιοτική παιδεία αποβλέποντας στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με ανεπτυγμένες προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
 • Ενθαρρύνουμε τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση, προσφέρουμε πολλαπλά ερεθίσματα για έρευνα και γνώση, αξιοποιούμε τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, ευαισθητοποιούμε τους μαθητές σε σύγχρονα κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες που εφαρμόζουμε κάνουν το μάθημα ευχάριστο, δημιουργικό και αποδοτικό και οι Ειδικές εκδόσεις του σχολείου μας τροφοδοτούν τους μαθητές με υλικό, που βοηθά στην πληρέστερη εμπέδωση των γνώσεων.

Η μάθηση χτίζεται εδώ

Το Δημοτικό σχολείο αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξη των μαθητών. Έχει ως στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εφαρμόζονται εκπαιδευτικές καινοτομίες, οι οποίες κάνουν το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο, δημιουργικό και αποδοτικό.

Στο αυτενεργώ προσφέρουμε παιδεία και μόρφωση υψηλής επιστημονικής στάθμης, με στόχο να καταστήσουμε τους μαθητές μας άτομα ολοκληρωμένα, δημιουργικά και ισορροπημένα.

 • Επιλεγμένοι δάσκαλοι εφαρμόζουν πρότυπα και πρωτότυπα προγράμματα διδασκαλίας και σπουδών με στόχο τη μετάδοση γνώσεων και την ένταξη των μαθητών από την Α' Δημοτικού στη σωστή διαδικασία της μάθησης.
 • Με σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και μεθόδους διδακτικής εισάγουμε το μαθητή βήμα - βήμα στην πρώτη ανάγνωση, γραφή και αρίθμηση και παρέχουμε ποιοτική παιδεία αποβλέποντας στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με ανεπτυγμένες προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
 • Ενθαρρύνουμε τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση, προσφέρουμε πολλαπλά ερεθίσματα για έρευνα και γνώση, αξιοποιήσουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές σε σύγχρονα κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες που εφαρμόζουμε κάνουν το μάθημα ευχάριστο, δημιουργικό και αποδοτικό και οι Ειδικές εκδόσεις του σχολείου μας τροφοδοτούν τους μαθητές με υλικό, που βοηθά στην πληρέστερη εμπέδωση των γνώσεων.

Τι επιδιώκουμε

 • Tην ισόρροπη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Τον εφοδιασμό τους με «γνωστικά εργαλεία»
 • Την ανάπτυξη ομαδικού – συλλογικού πνεύματος.
 • Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
 • Τη βαθμιαία κοινωνικοποίηση των μαθητών, μέσω της καθημερινής επαφής με τους συμμαθητές τους και των κανόνων του σχολείου, μέσα σ’ ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.
 • Την απόκτηση μηχανισμών στην αφομοίωση της γνώσης.
 • Την κατανόηση των βασικών εννοιών κάθε μαθήματος.
 • Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.
 • Τη βαθμιαία εξοικείωση με τις ηθικές, θρησκευτικές και ανθρώπινες αξίες.
 • Την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
 • Τη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ένταξη και προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό χώρο για τα παιδιά της Α΄ τάξης.

Οι μαθητές μας μέσα σε μια φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, φυσικά και αβίαστα, αποκτούν μαθητική συνείδηση.

Τι επιδιώκουμε

 • Tην ισόρροπη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Τον εφοδιασμό τους με «γνωστικά εργαλεία»
 • Την ανάπτυξη ομαδικού – συλλογικού πνεύματος.
 • Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
 • Τη βαθμιαία κοινωνικοποίηση των μαθητών, μέσω της καθημερινής επαφής με τους συμμαθητές τους και των κανόνων του σχολείου, μέσα σ’ ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.
 • Την απόκτηση μηχανισμών στην αφομοίωση της γνώσης.
 • Την κατανόηση των βασικών εννοιών κάθε μαθήματος.
 • Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.
 • Τη βαθμιαία εξοικείωση με τις ηθικές, θρησκευτικές και ανθρώπινες αξίες.
 • Την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
 • Τη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ένταξη και προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό χώρο για τα παιδιά της Α΄ τάξης.

Οι μαθητές μας μέσα σε μια φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, φυσικά και αβίαστα, αποκτούν μαθητική συνείδηση.