Γυμνάσιο

Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Οι μαθητές, μετά τη θεμελίωση και κατάκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο, καλούνται να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα και να εμβαθύνουν σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

Το Γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές

 • Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους, να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.
 • Να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας.
 • Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.
 • Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την περαιτέρω βελτίωσή τους, ώστε να αναπτύσσονται αρμονικά ως άνθρωποι και μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη.

Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Οι μαθητές, μετά τη θεμελίωση και κατάκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο, καλούνται να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα και να εμβαθύνουν σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

Το Γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές

 • Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους, να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.
 • Να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας.
 • Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.
 • Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την περαιτέρω βελτίωσή τους, ώστε να αναπτύσσονται αρμονικά ως άνθρωποι και μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη.

Τι προσφέρουμε

Η διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζει τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επιπροσθέτως, οι μαθητές, με τη βοήθεια των διδασκόντων, ενθαρρύνονται να διευρύνουν τις απορίες  και τα ερωτηματικά τους, να συμβουλεύονται έγκυρες εξωσχολικές πηγές και να ψάχνουν όλους τους δρόμους πρόσβασης στη γνώση και στη μόρφωση.

 • Aναπτύσσουμε το μοντέλο του αυτόνομου σχολείου που απαλλάσσει τους μαθητές από την εξωσχολική βοήθεια και τους επιτρέπει να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
 • Δημιουργήσαμε ξεχωριστή πτέρυγα υψηλών προδιαγραφών για το Γυμνάσιο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε διδακτικά μέσα.
 • Ακολουθούμε διευρυμένο πρόγραμμα που καλύπτει τη διδασκαλία δυο ξένων γλωσσών, της πληροφορικής και τη μελέτη των μαθητών στο σχολείο
 • Διαθέτουμε επιλεγμένους καθηγητές που εγγυώνται άρτια εκπαίδευση και σωστή παιδαγωγική προσέγγιση.
 • Κάθε μαθητής έχει τον δικό του προσωπικό σύμβουλο (tutoring), ο οποίος παρακολουθεί την εκπαιδευτική του πορεία, τον αξιολογεί και τον καθοδηγεί.
 • Εφαρμόζουμε μέθοδο μελέτης των μαθητών στο σχολείο, με παρουσία και επίβλεψη εκπαιδευτικών ειδικότητας (μαθηματικός, φιλόλογος) και απαλλάσσουμε τους μαθητές από την εξωσχολική βοήθεια, η οποία αποβαίνει εις βάρος του ελεύθερου χρόνου τους.
 • Ενθαρρύνουμε τησυνεργασία μεταξύ των μαθητών, αποφεύγουμε τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία και εστιάζουμε χωριστά σε κάθε μαθητή δείχνοντας προσωπικό ενδιαφέρον.
 • Η διδασκαλία γίνεται μια ενδιαφέρουσα ενασχόληση, ένα ελκυστικό καθημερινό ταξίδι και όχι ένας βαρετός εξαναγκασμός.

Τι προσφέρουμε

Η διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζει τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επιπροσθέτως, οι μαθητές, με τη βοήθεια των διδασκόντων, ενθαρρύνονται να διευρύνουν τις απορίες  και τα ερωτηματικά τους, να συμβουλεύονται έγκυρες εξωσχολικές πηγές και να ψάχνουν όλους τους δρόμους πρόσβασης στη γνώση και στη μόρφωση.

 • Aναπτύσσουμε το μοντέλο του αυτόνομου σχολείου που απαλλάσσει τους μαθητές από την εξωσχολική βοήθεια και τους επιτρέπει να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
 • Δημιουργήσαμε ξεχωριστή πτέρυγα υψηλών προδιαγραφών για το Γυμνάσιο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε διδακτικά μέσα.
 • Ακολουθούμε διευρυμένο πρόγραμμα που καλύπτει τη διδασκαλία δυο ξένων γλωσσών, της πληροφορικής και τη μελέτη των μαθητών στο σχολείο
 • Διαθέτουμε επιλεγμένους καθηγητές που εγγυώνται άρτια εκπαίδευση και σωστή παιδαγωγική προσέγγιση.
 • Κάθε μαθητής έχει τον δικό του προσωπικό σύμβουλο (tutoring), ο οποίος παρακολουθεί την εκπαιδευτική του πορεία, τον αξιολογεί και τον καθοδηγεί.
 • Εφαρμόζουμε μέθοδο μελέτης των μαθητών στο σχολείο, με παρουσία και επίβλεψη εκπαιδευτικών ειδικότητας (μαθηματικός, φιλόλογος) και απαλλάσσουμε τους μαθητές από την εξωσχολική βοήθεια, η οποία αποβαίνει εις βάρος του ελεύθερου χρόνου τους.
 • Ενθαρρύνουμε τησυνεργασία μεταξύ των μαθητών, αποφεύγουμε τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία και εστιάζουμε χωριστά σε κάθε μαθητή δείχνοντας προσωπικό ενδιαφέρον.
 • Η διδασκαλία γίνεται μια ενδιαφέρουσα ενασχόληση, ένα ελκυστικό καθημερινό ταξίδι και όχι ένας βαρετός εξαναγκασμός.

Στο Γυμνάσιο αυτενεργώ

 • Εφαρμόζουμε τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου.
 • Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς.
 • Λειτουργούν καθημερινά τμήματα μελέτης για όλες τις τάξεις του σχολείου.
 • Αξιοποιούμε τους Η/Υ στη διδασκαλία μαθημάτων (Ιστορία, Φυσική, Γεωγραφία, Χημεία κ.α).
 • Χρησιμοποιούμε ψηφιακό και άλλο υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
 • Εφαρμόζουμε συστηματικά πρόγραμμα συμβουλευτικής - επαγγελματικού προσανατολισμού με την υποστήριξη ειδικού ψυχολόγου - συμβούλου.
 • Προγραμματίζουμε και πραγματοποιούμε επισκέψεις με χαρακτήρα πολιτιστικό ή αναψυχής εντός ή εκτός Ελλάδας
 • Οι μαθητές του σχολείου παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ενώ ο Αθλητισμός, η Μουσική και ο Χορός συμπεριλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες δραστηριότητές τους.
 • Ειδικές εκδόσεις του σχολείου βοηθούν τους μαθητές στο έργο τους, ενώ συγγράφονται και συλλογικές εργασίες από τους ίδιους τους μαθητές.
 • Οι εκπαιδευτικοί μας πλησιάζουν και συζητούν με το μαθητή τα προβλήματα και τις δυσκολίες του, τον παροτρύνουν, τον ενισχύουν και του εμπνέουν την αγάπη για μάθηση και δημιουργικότητα.
 • Δίνουμε στο μαθητή χώρο και χρόνο να αυτενεργήσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αυτοπροσδιορίσει την ύπαρξη του καθημερινά στο χώρο του σχολείου, αναπτύσσοντας την κοινωνικότητά του και αντιδρώντας σωστά σε οποιεσδήποτε αλλαγές.
 • Τελικός στόχος είναι να θωρακίσουμε τους μαθητές μας με τις απαραίτητες γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Το αυτενεργώ απευθύνεται σε μαθητές και γονείς, που αναζητούν ένα σχολείο επόμενης γενιάς, ανθρώπινο, αξιόπιστο και δημιουργικό.

Σχολείο μαθητοκεντρικό με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές.

Σχολείο που δε φορτώνει στους μαθητές το άγχος της «πρωτιάς».

Σχολείο που αναζητεί, εντοπίζει και αξιοποιεί τις ιδιαίτερες κλίσεις και το ταλέντο κάθε μαθητή και του προσφέρει ό, τι χρειάζεται, για να τα αναδείξει.

Στο Γυμνάσιο αυτενεργώ

 • Εφαρμόζουμε τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου.
 • Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς.
 • Λειτουργούν καθημερινά τμήματα μελέτης για όλες τις τάξεις του σχολείου.
 • Αξιοποιούμε τους Η/Υ στη διδασκαλία μαθημάτων (Ιστορία, Φυσική, Γεωγραφία, Χημεία κ.α).
 • Χρησιμοποιούμε ψηφιακό και άλλο υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
 • Εφαρμόζουμε συστηματικά πρόγραμμα συμβουλευτικής - επαγγελματικού προσανατολισμού με την υποστήριξη ειδικού ψυχολόγου - συμβούλου.
 • Προγραμματίζουμε και πραγματοποιούμε επισκέψεις με χαρακτήρα πολιτιστικό ή αναψυχής εντός ή εκτός Ελλάδας
 • Οι μαθητές του σχολείου παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ενώ ο Αθλητισμός, η Μουσική και ο Χορός συμπεριλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες δραστηριότητές τους.
 • Ειδικές εκδόσεις του σχολείου βοηθούν τους μαθητές στο έργο τους, ενώ συγγράφονται και συλλογικές εργασίες από τους ίδιους τους μαθητές.
 • Οι εκπαιδευτικοί μας πλησιάζουν και συζητούν με το μαθητή τα προβλήματα και τις δυσκολίες του, τον παροτρύνουν, τον ενισχύουν και του εμπνέουν την αγάπη για μάθηση και δημιουργικότητα.
 • Δίνουμε στο μαθητή χώρο και χρόνο να αυτενεργήσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αυτοπροσδιορίσει την ύπαρξη του καθημερινά στο χώρο του σχολείου, αναπτύσσοντας την κοινωνικότητά του και αντιδρώντας σωστά σε οποιεσδήποτε αλλαγές.
 • Τελικός στόχος είναι να θωρακίσουμε τους μαθητές μας με τις απαραίτητες γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Το αυτενεργώ απευθύνεται σε μαθητές και γονείς, που αναζητούν ένα σχολείο επόμενης γενιάς, ανθρώπινο, αξιόπιστο και δημιουργικό.

Σχολείο μαθητοκεντρικό με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές.

Σχολείο που δε φορτώνει στους μαθητές το άγχος της «πρωτιάς».

Σχολείο που αναζητεί, εντοπίζει και αξιοποιεί τις ιδιαίτερες κλίσεις και το ταλέντο κάθε μαθητή και του προσφέρει ό, τι χρειάζεται, για να τα αναδείξει.